Stadgar


Stadgar

 

kap 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Anm.: Med ballong och ballongflyg menas i dessa stadgar alla typer av aerostater respektive färd med aerostater.

§1. SBF: s målsättning

Svenska Ballongfederationen, i dessa stadgar benämnt SBF, i verksamheten benämnt Ballongfederationen, har till uppgift att främja ballongflyget i Sverige och att verka för att ballongflyget blir tillgänglig för alla. SBF är en ideell organisation för ballongflyg och är obundet av partipolitiska och kommersiella intressen.
SBF: s övergripande mål är att skapa förståelse för och stimulera till utövande av ballongflygning genom att:
 • verka för att svensk ballongsport bedrivs i organiserade former och under goda betingelser
 • leda och administrera svensk ballongsport i enlighet med idrottsrörelsens principer
 • verka för god flygsäkerhet
 • verka för rekrytering, grund- och vidareutbildning av ballongfarare i Sverige
 • stärka ballongflyget genom tekniskt, vetenskapligt och säkerhetsmässigt utvecklingsarbete
 • samordna och utveckla utbildningsmetoderna
 • informera och sprida kunskaper om ballongflyget till medlemmarna
 • informera allmänhet, massmedia och myndigheter om ballongflyg
 • bidra till att skapa förutsättningar för det svenska ballongflygets utveckling
 • skapa förutsättningar för tävlande piloter att hävda sig väl i internationella tävlingar
 • tillvarata ballongsportens intresse i samhället
 • verka för ett aktivt miljöarbete inom ballongflyget
 • företräda ballongflygets intressen gentemot svenska och internationella myndigheter
 • agera som kontaktorgan gentemot nationella och internationella idrottsorganisationer
 • verka för en dopingfri idrott

§2. Sammansättning

SBF:s medlemmar består av de föreningar som är anslutna till Svenska Flygsportförbundet (FSF) och har ballongflyg på sitt program.

§3. Tillhörighet

SBF är anslutet som grenförbund till Svenska Flygsportförbundet (FSF).

§4. Beslutande organ

SBF:s beslutande organ är årsmöte, extra möte samt federationsstyrelsen.

§5. Regionindelning

Den regionala organisationen sammanfaller med FSF:s distriktsförbund (SDF).

§6. Medlemskap i SBF

Förening som vill anslutas till SBF skall skriftligen ansöka om medlemskap till FSF hos FSF:s styrelse. Ansökan skall vara upprättad enligt FSF:s styrelses anvisningar i överensstämmelse med Riksidrottsstyrelsens (RS) anvisningar och åtföljas av föreningens stadgar.
För föreningsanslutning till SBF krävs att föreningen har ballongflyg på sitt program, att den har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadgar bygger och att föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med annan flygsport eller med en till RF redan ansluten förening.
Då förening beviljats medlemskap i FSF anses även medlemskap i SBF beviljat.

§7. Årsavgift m.m.

Medlem skall senast den 31 mars erlägga den av årsmötet fastställda årsavgiften. Förening skall fullgöra sina
skyldigheter mot FSF enligt FSF:s stadgar.
Medlem som underlåter att fullgöra sina stadgeenliga skyldigheter gentemot SBF och FSF, har inte rätt att delta i av SBF anordnade kurser eller tävlingar, inte heller begära några tjänster från SBF.

§8. Utträde ur SBF

Förening som önskar utträda ur SBF skall skriftligen anmäla detta till FSF förbundsstyrelse. Till sin anmälan skall föreningen foga protokollsutdrag från det föreningsmöte där beslutet om utträde fattades. Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år får anses ha begärt utträde ur FSF och därmed SBF.
Individuell och övrig medlem som önskar utträda ur SBF skall skriftligen anmäla detta till SBF:s federationsstyrelse. Individuell och övrig medlem som inte har betalat årsavgift får anses ha begärt utträde ur SBF.

§9. Uteslutning ur SBF

Federationsstyrelsen får föreslå FSF förbundsstyrelse att utesluta medlemsförening som trots påminnelser underlåter att följa vad som föreskrivits i SBF och FSF:s stadgar eller att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av SBF eller annars påtagligt motarbetat SBF:s målsättning i § 1. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom tre veckor efter skriftligt varsel. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad föreningen skall göra, om den önskar federationsstyrelsens omprövning av beslutet.
Övrig medlem, eller enskild medlem som motarbetar SBF:s syften kan uteslutas enligt samma procedur men beslutet tas av SBF federationsstyrelse.

§10. Föreningstillhörighet

FSF-ansluten förening tillhör det specialdistriktsförbund, SDF, inom vars verksamhetsområde föreningens hemort är belägen.

§11. Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

SBF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår från den 1 januari till den 31 december. SBF:s styrelses arbetsår omfattar tiden från årsmöte till årsmöte.

§12. Stadgetolkning

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte förutsatts i stadgarna avgörs fallet av FSF förbundsstyrelse.

§13. Stadgeändring

Förslag till förändring av dessa stadgar får, förutom av SBF:s styrelse, skriftligen framläggas av medlem med rösträtt på årsmötet, senast 31 december året före årsmötet.
För ändring av dessa stadgar fordras beslut med minst enkel majoritet av ordinarie årsmöte, eller beslut med minst enkel majoritet på två extra medlemsmöten med minst 60 dagars mellanrum. Stadgarna skall, för att bli gällande, även stadfästas av styrelsen för Svenska Flygsportförbundet.

§14. Upplösning av SBF

För upplösning av SBF krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, hållna med minst ett års mellanrum, och att detta beslut stadfästs av FSF förbundsstyrelse. Eventuellt kvarvarande tillgångar vid upplösandet ska användas till flygsportfrämjande ändamål.

§15. Beslut, omröstning

Med undantag för ärenden som anges i § 14 avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel majoritet. Personval skall ske med sluten omröstning, om någon röstberättigad så begär. Annan omröstning sker öppet, Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som stöds av mötesordföranden, om han är röstberättigad. Är så inte fallet, avgör lotten.
Vid personval skall vid lika röstetal lotten avgöra.

§16. Hedersledamot, hedersordförande och ständig ledamot

Årsmötet får på förslag av federationsstyrelsen kalla enskild person till hedersordförande, hedersledamot eller ständig ledamot i federationsstyrelsen. Federationsstyrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot i federationsstyrelsen. Person som avses i denna paragraf har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

§17. Tjänstemans valbarhet

Tjänsteman som är anställd hos federationsstyrelsen eller till vars förfogande han har ställts, får inte väljas till ledamot i federationsstyrelsen. Tjänsteman får på motsvarande sätt inte vara revisor i SBF, distrikt eller i förening.

§18. Tillträde till tävling eller uppvisning

Federationsstyrelsens ledamöter och SBF: s revisorer har fritt tillträde till alla möten, tävlingar och uppvisningar inom SBF.

kap 2. ÅRSMÖTE

§1. Mötets sammansättning

Årsmöte består av medlemmar anslutna till SBF.

§2. Beslutsmässighet, yttranderätt, förslagsrätt

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar, som efter vederbörlig kallelse, deltar i mötets beslut.
Yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer föreningar anslutna till SBF samt dess medlemmar.
Yttranderätt tillkommer de hos SBF anställda.

§3. Rösträtt

Varje förening som den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter till SBF och FSF, har rösträtt vid årsmötet. Förening har lika många röster vid årsmötet som antalet, på årsmötet närvarande, till föreningen anslutna individer per 31 december året innan mötet. Röstning får ej ske via ombud. Det åligger SBF:s styrelse att upprätta röstlängd för årsmötet att gälla tiden 1 januari – 31 december.

§4. Tidpunkt och kallelse till årsmöte

Årsmöte äger rum senast den 31 mars varje år på tid och plats som federationsstyrelsen bestämmer. Kallelse till sådant möte skall översändas till medlemmarna senast fyra veckor före mötet.
Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelser, propositioner och motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§5. Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av dagordning
 8. Föredragning av federationsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för federationsstyrelsen
 11. Propositioner
 12. Motioner
 13. Val av ordförande (mandat på två år, väljs udda år)
 14. Val av skattmästare (mandat på två år, väljs jämna år)
 15. Val av vice ordförande (mandat på två år, väljs jämna år)
 16. Val av ordinarie ledamot (mandat på två år, väljs udda år)
 17. Val av ledamöter med uttalade ansvarsområden
  a) Ansvarsområde Utbildning (mandat på två år, väljs udda år)
  b) Ansvarsområde Teknik (mandat på två år, väljs jämna år)
  c) Ansvarsområde Tävling och Rekord (mandat på två år, väljs udda år)
  d) Ansvarsområde Flygregler och Säkerhet (mandat på två år, väljs jämna år)
 18. Val av övriga förtroendeposter
  a) Representation
  FAI ballongsektion, ordinarie och alternativ delegat
 19. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 20. Val av valberedning, ordförande och 2 ledamöter
 21. Fastställande av budget för innevarande år och medlemsavgift för kommande år
 22. Övriga frågor, information
 23. Mötets avslutande
Justeringsmän skall även tjänstgöra som rösträknare.
Motioner skall ha inkommit till federationsstyrelsen senast 31/12 året före årsmötet.
Anm: Mandat enligt punkterna 13, 14, 15, 16 och 17 är tvååriga, 18, 19 och 20 är ettåriga.
Valbar enligt punkterna 13-21 är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till SBF och FSF
ansluten förening.
Ledamot av federationsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. Om tjänstemans valbarhet
stadgas i § 17.

§6. Extra möte

Extra möte får av federationsstyrelsen utlysas när den så finner nödvändigt eller då minst en fjärdedel av de anslutna röstberättigade medlemmarna så begär. Kallelse jämte dagordning för extra möte skall senast två veckor före mötet översändas till medlemmarna. Vid extra möte får endast på dagordningen upptaget ärende avgöras. 

kap 3. VALBEREDNINGEN

§1. Sammansättning

Valberedningen utgörs av ordförande och två övriga ledamöter.

§2. Förslagsrätt

Medlemmar får senast 4 veckor före årsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 13-19 i kap2 § 5.

§3. Kandidatnominering

Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande vart och ett av de val som skall förekomma enligt punkterna 13-19 i kap2 § 5.

§4. Sammanträden

Valberedningen sammanträder på kallelse av dess ordförande. Den är beslutför när kallelse har utgått en vecka före sammanträdet till ledamöterna och minst två av valberedningens medlemmar är närvarande.

kap 4. REVISION OCH REVISORER

§1. Förvaltning

SBF: s förvaltning och räkenskaper revideras av två revisorer. Federationsstyrelses årsredovisning skall presenteras på årsmötet.

kap 5. FEDERATIONSSTYRELSEN

§1. Sammansättning

Federationsstyrelsen, som är SBF:s beslutande organ när årsmöte inte är samlat, består av ordförande, vice ordförande, skattmästare, och en ordinarie ledamot, fyra ledamöter med uttalat ansvar för respektive ansvarsområde (utbildning, teknik, tävling & rekord och flygregler & säkerhet).
Mötessekreterare utnämns inför varje möte.
Samtliga ledamöter väljs på två år. Vid jämna år väljs: skattmästare, ledamot för vice ordförande, ledamot för
teknik, ledamot för flygregler & säkerhet. Udda år väljs: ordförande, ordinarie ledamot, ledamot för utbildning,
ledamot för tävling & rekord.

§2. Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet

Federationsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när federationsstyrelsen har beslutat härom eller på framställning av minst tre ledamöter.
Vid federationsstyrelsesammanträde skall efter vederbörlig kallelse minst tre ledamöter vara närvarande för att federationsstyrelsen skall vara beslutsmässig. För alla beslut krävs att minst tre ledamöter är ense om beslutet.
Röstning får inte ske genom fullmakt.

§3. Federationsstyrelsens åligganden

Federationsstyrelsen åligger bland annat att
 • Bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och årsmötets beslut samt verka för ballongflygets utveckling och utbredning inom Sverige. Federationsstyrelsen har ett särskilt ansvar att hävda ballongflygets intressen i samhället och följa utvecklingen inom ballongflyget utomlands samt delta i det internationella samarbetet.
 • Samarbeta med myndigheter och organisationer som stöder SBF: s verksamhet och utifrån ballongflygets intressen knyta kontakter med massmedia och allmänheten.
 • Följa och stärka verksamheten inom föreningarna.
 • Avge vederbörliga rapporter och yttranden
 • Upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt verksamhetsplan och inkomst- och utgiftsstat även som i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer mm att föreläggas årsmötet och tillse att av årsmötet fattat beslut verkställs så snart som möjligt.
 • Handha och ansvara för SBF: s medel och materiel.
 • Sanktionera och utse arrangör för SBF: s tävlingar på nationell nivå och svara för deras genomförande enligt gällande tävlingsregler, samt sanktionera svenskt deltagande i tävling utanför Sverige.
 • Utse deltagare i internationella tävlingar, sanktionerade av FAI.
 • Besluta om utdelning av SBF: s utmärkelser.
 • Upprätta röstlängd för årsmöten att gälla för tiden 1 januari till 31 december.
 • illsammans med Svenska Flygsportförbundet pröva och avgöra frågor om anslutning av förening till SBF samt om uteslutning av förening ur SBF.
 • Upprätta förteckning över vilka Föreningar som erlagt sina årsavgifter till SBF.
 • Handlägga löpande frågor i övrigt.
 • Föra protokoll och erforderliga böcker.
 • För den grenspecifika verksamheten och från federationsstyrelsens arbete skall rapport och protokoll fortlöpande lämnas till styrelsen för Svenska Flygsportförbundet.
 • Fortlöpande informera om federationsstyrelsens arbete i SBF:s officiella organ.
 • Fastställa avgifter senast en månad innan kommande verksamhetsår.

§4. Prövningsrätt

Federationsstyrelsen har rätt att vidta disciplinåtgärder mot deltagare i fråga om förseelse begången vid av SBF sanktionerade tävlingar eller kurser. Detsamma gäller vid medlemmars deltagande i internationell tävling, samt vid kurser och läger utomlands.

§5. Teckningsrätt

SBF tecknas av styrelsen i sin helhet samt av ordföranden och skattmästaren var för sig.

kap 6. ANSVARSOMRÅDEN OCH ARBETSGRUPPER

§1. Ansvarsområden och arbetsgrupper

Ledamöter med uttalat ansvar för ett område ska samordna arbetet inom sitt ansvarsområde. Till deras hjälp kan de tillsätta arbetsgrupper, definitionen av en arbetsgrupp är en löst sammansatt grupp utsedd av områdesansvarig för att lösa ett specifikt uppdrag.
Styrelsen kan delegera ut ansvar och beslutsrätt till en arbetsgrupp.

kap 7. FÖRETAGSLEDADE OCH REPRESENTANTER GENTEMOT TRANSPORTSTYRELSEN

§1. Företagsledare och representant för Transportstyrelsen

Det åligger styrelsen att tillsätta företagsledare och representanter gentemot transportstyrelsen.
BilagaStorlek
SBF stadgar 2023122 kB