Konvertering av nationella FB-certifikat (ballongflygarcertifikat)

Från och med 8 december 2020 började EU regler att gälla för piloter med ballongflygarcertifikat. Dock finns en övergångsperiod för de nuvarande nationella FB- certifikaten, som medger flygning med giltiga nationella certifikat fram till 8 april 2021. Därför finns det fortfarande vissa nationella bestämmelser kvar i TSFS 2018:15 som reglerar detta, fram till detta datum.

Från 9 april 2021 måste dock samtliga nationella FB-certifikat vara konverterade till EU- certifikat (BPL) för att man som pilot ska kunna fortsätta flyga ballong. Från detta datum är det endast EU-bestämmelser som gäller för ballongflygarcertifikat (se länkar till relevanta regelverk längre ned).

För att konvertera ditt nationella certifikat till ett EU-certifikat behöver du fylla i nedanstående ansökningsblanketter. Dessa ska skickas in till den svenska ballongfederationen.
Ballongfederationen kommer granska alla underlag i ett första steg och sedan skicka alla handlingar vidare till Transportstyrelsen för vidare handläggning.

Ballongfederationens konverteringsblankett

Personlig konverteringsrapport av Ballongcertifikat enligt Del-BFCL med behörigheter

Transportstyrelsens ansökningsblankett för Del-BFCL certifikat

Ansökan om utfärdande av ballongflygarcertifikat Del-BFCL  

Transportstyrelsens ansökningsblankett för kontrollantcertifikat

Ansökan kontrollantbehörighet ballongflygare Del-BFCL

OBS! Ska endast fyllas i för er som genomgått Transportstyrelsens standardiseringskurs och haft motsvarande behörighet nationellt)

Skicka blanketterna till: SBF c/o Nisse Kjellén, Claesborgsvägen 41 54153 Skövde eller via e- post till: nisse.kjellen@telia.com

Vid e-post vänligen skicka allt i PDF filer.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Ballongfederationen eller Transportstyrelsen. Transportstyrelsens kontaktuppgifter hittar ni här:
Kontakta Transportstyrelsens certifikat och medicinhandläggare

Transportstyrelsen vill även understryka, med undantag för kontrollantcertifikaten, att Del- BFCL certifikaten inte kommer att ha någon giltighetstid och inte heller behörigheterna i certifikaten. Däremot är det viktigt att komma ihåg att det är krav på aktuell erfarenhet för samtliga klasser, grupper och andra behörigheter. Ni hittar alla krav på aktuell erfarenhet i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/357.

BFCL.115 BPL – Befogenheter och villkor
c) BPL-innehavare får utöva BPL-befogenheter endast om de uppfyller tillämpliga krav på aktuell erfarenhet och endast om deras medicinska intyg, lämpligt för de befogenheter som utövas, är giltigt.

Relaterade EU-förordningar och tillhörande AMC/GM